بایگانی دی, ۱۳۹۶

نوشته وارده : وقتی باز زن شدم


تا امروز دوبار زن شدم. یک بار چند سال بعد از اینکه به استرالیا امدم. و یک بار در سی و یک سالگی  ام- همین سال پیش را میگویم. در ایران در ان سالها که من زیستم؛ با زنانگی بیگانه بودم. زن بودن مساوی ضعیفه بودن بود. متعلقه بودن. از تمام این کلمات بدم می […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!