بایگانی تیر, ۱۳۹۵

من ، آقای نویسنده و بانو*


۱ – درست چهارده پونزده ساله بودم که به سرم زد برم کلاس کونگ فو. راستش تا اون سن جز دو سه بار که ناخواسته درگیر دعواهای بین بچه ها توی مدرسه شده بودم و هر بار هم کتک مفصلی خورده بودم هیچوقت دعوا نکرده بودم. نمیدونم چه کرمی ناگهان در درون من شعله ور […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!